Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Általános rendelkezések

Kérjük, figyelmesen olvassa el és ismerje meg jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát, mielőtt megtekinti, használja a galiandras.hu weboldalt (továbbiakban Weboldal). Ön, mint a Weboldalt megtekintő személy, azzal, hogy megtekinti, használja a Weboldalt, magára nézve korlátozás nélkül elfogadja az alábbiakban olvasható Általános Szolgáltatási Feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbiakban leírtakat, kérjük, függessze fel a Weboldal használatát!

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Weboldalon található űrlapokon, a Megrendelési igény vagy Ajánlatkérés elküldésekor, a jelölő négyzet (checkbox) kipipálásával Ön teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat.

A Gali András (a továbbiakban: Üzemeltető) tulajdonát képező Weboldal célja, hogy az azt felkereső látogatók (továbbiakban Látogató) általános információkat kapjanak az energetikai tanúsítvánnyal, mint témával kapcsolatban, illetve hogy megismerkedjenek az Üzemeltető, illetve az Üzemeltetővel szerződött Mérnök partnerek szolgáltatásaival.

Üzemeltető neve: Gali András
Üzemeltető adószáma: 66216027-1-43
Üzemeltető levelezési címe: 1112 Budapest, Őrmezei út 29-37. B ép. G. lph 4/41.
Üzemeltető e-mail címe: info@galiandras.hu
Üzemeltető telefonszáma: +36-20-344-4002
Üzemeltető internetes oldala (Weboldal): https://galiandras.hu

2. Definíciók

  1. Mérnök: Üzemeltető; vagy Üzemeltető szerződéses partnere, aki a Mérnöki szolgáltatást végzi, és azért teljes körűen felelős.
  2. Mérnöki szolgáltatás: a különböző – általában mérnöki végzettséghez, jogosultsághoz kötött – munkák és szolgáltatások összefoglaló neve. A Mérnöki szolgáltatás egy vagy több feladatból, feladatrészből is állhat. Mérnöki szolgáltatások többek között, de nem kizárólagosan: energetikai tanúsítvány készítés, hő- és áramlástechnikai méretezés, építészeti-műszaki tervezés, épületgépészeti tervezés, műszaki rajzolás, szakértés, műszaki számítások készítése, konzultáció, felmérés, energetikai auditori tevékenység, energetikai szakreferensi tevékenység, stb., és egyéb egyedi szolgáltatások illetve kapcsolódó teendők.
  3. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Üzemeltető saját maga által végzett Mérnöki szolgáltatását kívánja igénybe venni, vagy Üzemeltető közvetítésén keresztül Mérnöki szolgáltatást kíván igénybe venni, illetve, aki a Üzemeltető közvetítése által a Mérnökkel / Mérnökökkel megállapodást kötve Mérnöki szolgáltatást vesz igénybe.
  4. Megrendelési igény: az Ügyfél által kifejezett egyedi kérelem, amely valamely Mérnöki szolgáltatás igénybevételére irányul. A Megrendelési igény kifejezése történhet telefonon, e-mailben, vagy a Weboldalon keresztül. A Megrendelési igény Mérnök általi elfogadásával a Mérnök és az Ügyfél szerződéses kapcsolatba kerül.
  5. Ajánlatkérés: az Ügyfél által kifejezett érdeklődés a Mérnöki szolgáltatás árára és egyéb feltételeire vonatkozóan.
  6. Egyedi Szerződés: az Ügyfél és a Mérnök között létrejött megállapodás, amely a Mérnöki szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére és Mérnök általi elvégzésére irányul. Az Egyedi Szerződés formájára, tartalmára vonatkozóan jelen Általános Szolgáltatási Feltételek nem rendelkezik, az itt leírtak nem képezik annak részét. Az Egyedi Szerződés tartalmát, feltételeit, az Ügyfél és a Mérnök kölcsönös megegyezéssel állapítják meg egymás között, függetlenül jelen ÁSZF-től.

3. Üzemeltető szolgáltatásai

Üzemetető az alábbi kétféle szolgáltatást nyújtja az Ügyfélnek:

  1. Üzemeltető a Megrendelési igények egy részét mint közvetítő kezeli, Mérnök partnerének továbbítja. Általános eljárása szerint az Üzemeltető az ügyfél felé visszajelzi, hogy név szerint mely Mérnök partnere fog foglalkozni a Megrendelési igény kezelésével. Üzemeltető közvetítési tevékenységének célja, hogy a Mérnök által megtörténjen a Mérnöki szolgáltatás az Ügyfél részére. A Weboldalon feltüntetett Mérnöki szolgáltatást közvetlenül Üzemeltető partnere, a Mérnök végzi az Ügyfél részére. Egyeztetésüket követően - kölcsönös megegyezésük esetén - létrejön közöttük az Egyedi Szerződés. Az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásért a Mérnök felé tartozik elszámolással. A Mérnöki szolgáltatás teljesítése csak és kizárólag Mérnök feladata.
  2. Üzemeltető a Megrendelési igények egy részét saját maga kísérli meg kezelni, és mint Mérnök lép szerződéses viszonyba az Ügyféllel (Egyedi szerződés), amennyiben a felek kölcsönösen megfelelőnek találják az Egyedi Szerződés feltételeit.

4. Egyéb tudnivalók Üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatban

Üzemeltető - bár törekszik rá - nem tudja garantálni, hogy minden Megrendelési igény teljesítésre kerül, abban az esetben sem, ha az Ügyfél e-mailben visszaigazolást kapott. Természetesen a teljesítetlen Mérnöki szolgáltatásokért, teljesítetlen Megrendelési igényekért az Ügyfél nem tartozik ellenszolgáltatással (fizetéssel).

Az ajánlatkérő, megrendelő, üzenetküldő űrlapokkal elküldött megkeresések, Ajánlatkérések, Megrendelési igények, és az erre Üzemeltetőtől érkezett válaszok nem minősülnek szerződéskötésnek. Az Üzemeltető által e-mailben küldött szolgáltatás visszaigazolás nem minősül szerződéskötésnek. A Mérnöki szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése a Mérnök és az Ügyfél között történik, általánosan az érintett ingatlan helyszíni felmérésekor.

5. A Weboldal tartalma

Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő adatok és információk pontosak és hibamentesek legyenek, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy előfordulhatnak hibák, hiányosságok, téves információk a tartalomban. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért a kárért, hátrányért, amely a Weboldalon található információk felhasználásából keletkezhet. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, ezek pontosságára, teljességére Üzemeltető nem vállal garanciát. Ezen megállapítások a Weboldal teljes tartalmára vonatkoznak.

Üzemeltető minden szerzői jogát fenntartja. Az oldal bármely tartalmának másolása, bárminemű felhasználása csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Üzemeltető fenntartja a jogot Weboldal tartalmának tetszőleges időpontban történő megváltoztatására.

Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal ideiglenesen vagy véglegesen elérhetetlenné válna. Üzemeltető a weboldal elérését felfüggesztheti előzetes értesítés nélkül.

6. Árak, ajánlatok

A Weboldal nem minősül webshopnak, webáruháznak. Üzemeltető törekszik az árak és üzleti feltételek pontos feltüntetésére a Weboldalon, igyekszik azokat naprakészen tartani, ugyanakkor fenntartja a jogot azok megváltoztatására, egyedi árak, üzleti feltételek és ajánlatok meghatározására. A Weboldalon feltüntetett árak, információk nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak.

Árajánlatnak csak az e-mailben elküldött ajánlatok számítanak. Az e-mailben elküldött ajánlatok érvényességi ideje általánosan 30 naptári nap, kivéve, ha ettől eltérő határidőt jelez vissza Üzemeltető. Az ajánlatban megküldött díjaktól a Mérnök nem tér el. Kivételt jelent ez alól, ha az ajánlatadáshoz szükséges információk megadása során az Ügyfél félrevezető módon, vagy hiányosan informálja Üzemeltetőt, illetve Mérnököt. A Megrendelési igények indoklás nélküli elutasításának jogát Üzemeltető fenntartja, abban az esetben is, ha korábban árajánlat került kiküldésre az Ügyfél felé.

A feltüntetett árak a Mérnöki szolgáltatásért fizetendő végösszegek, amelyek tartalmazzák az Áfát is. Üzemeltető, illetve egyes Mérnök partnerek alanyi áfa mentes (0%) számlát bocsátanak ki az Ügyfél részére, a fizetendő díj ebben az esetben az ajánlatban szereplő bruttó végösszeg.

7. Felelősség

Az ügyféllel Egyedi Szerződést kötő Mérnököt terheli a felelősség a teljes Mérnöki szolgáltatás elvégzéséért. A Mérnöki szolgáltatással kapcsolatos jogkövetkezmények, szavatossági, kártérítési igények Mérnököt terhelik. Mérnököt terheli a felelősség az Ügyféllel egyeztetett határidők betartásáért, az energetikai tanúsítvány szakmai színvonaláért, a jogszabályi előírások betartásáért. A szavatossági jogok, kártérítési követelések kizárólag a Mérnökkel szemben érvényesíthetőek. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatban bármiféle igényérvényesítés kizárólag a Mérnökkel szemben lehetséges.

8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ha az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásra vonatkozóan panasszal kíván élni, azt közvetlenül a Mérnöknél teheti meg.

Amennyiben a panasz a Mérnöknél nem nyer megoldást, vagy a megoldás nem kielégítő az Ügyfél számára, úgy Üzemeltetőnek is jelezheti. Üzemeltető jelzi a panaszt a Mérnök felé, eljár a megoldás érdekében, ugyanakkor nem vállal felelősséget annak eredményes megoldására, mivel az Ügyfél és a Mérnök között létrejött Egyedi Szerződés tartalmát nem ismeri, és abban közvetlenül nem is érintett. A panaszt Üzemeltető az alábbi elérhetőségeken fogadja: E-mailben: info@galiandras.hu Telefonon: +36-20-344-4002 Postai levélben: Gali András 1112 Budapest, Őrmezei út 29-37. B ép. G. lph 4/41.

A Mérnök munkájára, illetve a Mérnöki szolgáltatás szakmai tartalmára vonatkozóan és a jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél a Magyar Mérnöki Kamaránál is tehet panaszt.

Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, és Mérnök és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Amennyiben az Ügyfél panasza nem oldódik meg, úgy jogosult az a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség (meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési fórum. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az Európai Bizottság által létrehozott portálon Ügyfél és a szolgáltató akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet, és lehetőségük nyílik arra, hogy jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9. Elállás, felmondás

Az Ügyfél indoklás nélkül jogosult elállni a Megrendelési igénytől a helyszíni szemlét megelőzően.

Miután a Mérnöki szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés az Ügyfél és a Mérnök között létrejött, az Ügyfél 14 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a megkötött Egyedi Szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló Egyedi Szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha az Ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Mérnök számára az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Mérnök visszatéríti az Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ha a Mérnöki szolgáltatás egészét teljesítette a Mérnök, az Ügyfél teljes díjfizetési kötelezettséggel tartozik, a Mérnök és az Ügyfél között létrejött Egyedi Szerződésnek megfelelően.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, e-mailben) a Mérnöknek, vagy az info@galiandras.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a "Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet" 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ha az Ügyfél eláll a Mérnök és az Ügyfél közötti Egyedi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Mérnök visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza):

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíralapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt

10. Adatvédelem és adatkezelés

Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót ezen az oldalon tekintheti meg.